Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

Senior

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko realizuje projekt pt "Standard opieki senioralnej w Bielsku-Białej" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 

Całkowita wartość projektu: 754 643,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 641 447,18 zł.

Dysponenci budżetu państwa: 60 371,51 zł.

Wkład własny: 52 825,06 zł.

Projekt dotyczy wsparcia w samodzielności, niezależności, utrzymaniu lub przywróceniu wysokiej jakości życia pomimo ograniczeń związanych z procesem starzenia się 50 osób 60+ zamieszkujących Miasto Bielsko-Białą oraz wsparcia 20 opiekunów faktycznych w sprawowaniu opieki nad swoimi bliskimi w miejscu zamieszkania w formie następujących form wskazanych w Regulaminie konkursu jak i Skoordynowanej Opiece Senioralnej (SOS):

1.Klub Seniora: gimnastyka/rehabilitacja, zajęcia plastyczne, grupa terapeutyczno-rozwojowe, muzykoterapia, wycieczki, wieczorki taneczne dla 20 uczestników;

2.Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 15 uczestników;

3.Wsparcie 20 opiekunów faktycznych w formie doradztwa specjalistycznego: prawnik, pracownik socjalny, psycholog/psychoterapeuta; konsultacje pielęgniarsko-opiekuńcze, life coaching w średnim wymiarze około 10 godzin miesięcznie;

4.Dowożenie posiłków do miejsc zamieszkania dla 10 uczestników.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 wrzesień 2018 do 31 grudzień 2020 roku.(przedłużenie do marca 2021 r.)

 

Parafia Ewangelicko -Augsburska Bielsko, pl. Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej

wyraża gotowość zachowania trwałości liczby miejsc świadczenia usług społecznych w ramach Klubu Seniora oraz usług opiekuńczych.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2019

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych celem przekształcenia lokalu mieszkalnego w parafialny klub seniora.

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Zmieniono plik Przedmiar robót (poprzednia wersja pliku była uszkodzona)
2) Na wniosek podmiotu zainteresowanego dodano Przedmiar z oznaczeniami KNR i KSNR (jako osobny plik)

Załączniki:

Zapytanie roboty budowlane senior

Załącznik nr 1 - Projektu budowlany

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - harmonogram prac

Przedmiar z oznaczeniami KNR i KSNR

 

Ogłoszenie -

Parafia realizuje projekt pt "Standard opieki senioralnej w Bielsku-Białej"  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym

Zapraszamy opiekunów faktycznych do zgłaszania swoich starszych rodziców, osoby samotne wymagające opieki  by skorzystały z usług opiekuńczych realizowanych przez wykwalifikowany personel opiekunek.

Średnia ilość godzin miesięcznie : 15 na jedna osobę

Opiekun świadczy usługi BEZPŁATNIE w miejscu zamieszkania, pomaga w czynnościach życia codziennego: mycie, sprzątanie, karmienie, gotowanie posiłków ew. robienie zakupów.

 

W ramach projektu powstanie  Klub Seniora dla 20 uczestników - planowany czas rozpoczęcia maj 2019, dowożone są posiłki, prowadzone jest doradztwo psychologiczno-prawne.

Termin zgłaszanie chętnych do 28 lutego.  Ilość miejsc ograniczona.

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa można zgłaszać osoby zainteresowane oraz telefonicznie, bezpośrednio lub mailowo do EDO Soar do pani Beaty Pawlak- Młodzik, tel 33 812 6164, mail: domsoar@o2.pl . Proszę podać imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy. Z osobami  zainteresowanymi będziemy umawiać się na spotkanie.

 

 Sprawozdanie z realizacji projektu „Standard opieki senioralnej w Bielsku Białej"

 

Wartość projektu:  dofinansowanie - 701 818,69zł;    wkład własny - 52 825,06zł.

Łączna kwota wydatków do 28.02.2019 - 114 382,80zł w tym 25 % kosztów pośrednich

(zarządzanie, księgowość, obsługa administracyjna i prowadzenie biura)

Zadanie 1

Klub Seniora: etap 1 remont, etap 2 - działalność Klubu
Koszt - 75 000zł (tylko koszty poniesione w projekcie)

W ramach projektu założono remont mieszkania - pomieszczenia na terenie budynku parafialnego przy Placu Marcina Lutra 2.

Prace zostały rozpoczęte z opóźnieniem - w grudniu (zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2018) ze względu na konieczność dopełnienia formalności związanych z pozwoleniami, ponowną oceną zakresu prac. Budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków i wszelkie prace w nim prowadzone odbywają się pod nadzorem. Budynek jest wiekowy więc podczas prac remontowych pojawiły się nieprzewidziane przeszkody, które utrudniały kontynuację prac. Zakres wykonanych robót na dzień 28.02.2019r. to: wymiana instalacji elektrycznej, przygotowanie ścian pod gładź i rozpoczęcie procesu kładzenia gładzi, odsłonięcie sufitów, belek stropowych i ich zabezpieczenie, rozbiórka na podstawie ekspertyzy nadzoru budowlanego.

Przewidywany termin uruchomienia Klubu to 1 czerwiec 2019r. zakończenie projektu to grudzień 2020r.

W ramach klubu będą odbywać się następujące zajęcia:

-  gimnastyka kondycyjno-rehabilitacyjna - 1 x tyg. 2h.

- zajęcia plastyczne 1x tyg. 2h.

- grupa terapeutyczno-rozwojowa - 1x tyg. 3h.

- muzykoterapia - 1 x tyg. 2h - elementy relaksacji, realizacja pasji muzycznych.

W czasie kiedy nie są prowadzone regularnie zajęcia, każdy z Uczestników będzie miał do dyspozycji: kącik z książkami, możliwość posłuchania muzyki, kącik rozmów, gry planszowe. Nad wszystkim będzie czuwał opiekun grupy (1 etat). Podczas pobytu w Klubie każdy z Uczestników otrzyma drobny poczęstunek i jeden ciepły posiłek w sytuacji gdy będzie przebywać dłużej niż 5 godzin. Przewidujemy organizację 3 jednodniowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 5 wieczorkach tanecznych.

 

Zadanie 2

Usługi opiekuńcze - koszt 8 706,24zł.

W ramach zadania, w bieżącym okresie rozliczeniowym przeprowadzono 80h szkolenia dla opiekunów osób starszych, zgodnie ze Standardem Opieki Senioralnej. Uczestnicy otrzymali rzetelną wiedzę teoretyczną a przede wszystkim praktyczną w temacie sprawowania opieki nad osobą starszą, leżącą. Odbył się również trening umiejętności interpersonalnych. Podczas warsztatów opiekunowie otrzymali poczęstunek i materiały szkoleniowe.

Mamy już zamkniętą listę uczestników objętych usługami - 15 osób. Usługi ruszą najpóźniej 1 maja 2019r. Każda osoba otrzyma średnio 15-17h usług na miesiąc. Przewidujemy pobieranie drobnych opłat ok. 2 zł/h (konieczność wynikająca z zapisów regulaminu konkursu, z ramienia którego realizowany jest projekt)

Zadanie 3

Doradztwo dla opiekunów faktycznych - koszt 0,00zł

Wraz z uczestnikami usług opiekuńczych będziemy realizować usługi doradcze.

Doradztwo będzie odbywać się na rzecz opiekunów faktycznych osób starszych, którymi są dzieci, znajomi, dalsi krewni. Planowani specjaliści to: psycholog, coach, prawnik.

 

Zadanie 4

Dowożenie posiłków  -  koszt 7 800zł

 

Posiłki są dowożone od 6 grudnia 2018r. do 10 osób zamieszkujących miasto Bielsko-Białą. Są to osoby leżące lub mające trudności z przemieszczaniem się i w trudniejszej sytuacji finansowej. Posiłek ciepły,  przygotowywany w danym dniu zgodnie z przepisami sanitarnymi. Posiłki w bieżącym okresie rozliczeniowym były przygotowywane i dowożone przez Dom SOAR i rozliczane wewnętrznym dokumentem - nota księgową. W związku z tym był to posiłek dwudaniowy bo takie rozwiązanie pozwoliło wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Od 22 marca posiłki są zlecane firmie cateringowej i realizowane bez naruszenia jakości.