Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

Pastorowie Zboru 1782-1970

Schubert Beniamin Bogumił (1782 - zm. 1783), urodzony w  Cieszynie, był tam nauczycielem, potem rektorem miejscowej szkoły ewangelickiej (1771-1782), stamtąd przeszedł do Bielska. Tu pełnił służbę pastora około jednego roku. Zmarł młodo, przeżywszy lat 38 (Vorw. s. XV).

Nowak Jerzy (1782 - zm. 1818), urodził się w  Kozakowicach w roku 1758, po studiach objął posadę w Bielsku i  tu zmarł w roku 1818. Był współautorem kancjonału. Służbę w  Bielsku pełnił 37 lat (Vorw. s. XXV), (B. Zioń s. 26).

Fischer Jan Ludwik (1784 - zm. 1806), urodzony w  Reutlingen w Niemczech, do roku 1784 sprawował urząd pastora w  Trieście, był współautorem kancjonału używanego w zborze bielskim. Zmarł w czasie epidemii cholery w Bielsku (Vorw. s. XXI).

Rakowski Jan (1818 - zm. 1831), nie wiadomo, gdzie i  kiedy się urodził ani gdzie studiował. W latach 1802-1818 był pastorem w Wiśle, potem w Bielsku. Zmarł w roku 1851, przeżywszy lat 56 (Vorw. s. XXX).

Schmitz v. Schmetzen Jan Jerzy (1765 - zm. 1825), urodzony w Kieżmarku na Spiszu; był najpierw pastorem w  Łomnicy; jako pastor bielski został w roku 1807 obrany seniorem, a w roku 1810 superintendentem Diecezji Morawsko-Śląskiej. Zmarł w roku 1825, przeżywszy 60 lat, służbę w  Bielsku pełnił 34 lata (Vorw. s. XXVII). Świetny kaznodzieja - krasomówca, bardzo utalentowany.

Schimko Józef Paweł, urodzony 18 września 1796 w  Vsetinie na Morawach - zmarł 9 czerwca 1858. Od roku 1826 do śmierci był seniorem śląskim i inspektorem szkół ewangelickich. Do Bielska został powołany z Nawsia. Służbę w  Bielsku pełnił 33 lata, zmarł nagle 9 czerwca 1858 roku na udar serca podczas wycieczki na Dębowiec.

Schneider Karol Samuel, urodzony 30 września 1802 w  Bielsku - zmarł 25 lipca 1882 w Bielsku. Po studiach w  Bratysławie był najpierw nauczycielem, w latach 1825-1828 ukończył teologię w Wiedniu i został mianowany rektorem szkoły w Bielsku. W roku 1832 wybrany na proboszcza w Bielsku, w roku 1858 został seniorem, a w roku 1864 superintendentem. Zasłużył się dla Bielska jako organizator szkolnictwa, współzałożyciel zakładu pensyjnego dla wdów i sierot po pastorach i  nauczycielach oraz Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa. Zostawił ciekawy pamiętnik - "Wspomnienia".

Dr Haase Teodor Wolfgang, urodzony w roku 1834 we Lwowie, studia teologiczne ukończył w. Wiedniu, doktoryzował się w Rostocku. W latach 1865-1882 był seniorem śląskim, potem superintendentem. Z Bielska powołano go do Cieszyna. Był członkiem Rady Krajowej i Rady Szkolnej oraz posłem na sejm i członkiem Rady Kościelnej w Wiedniu oraz Izby Panów. Zasłużył się w znacznym stopniu dla piśmiennictwa polskiego na Śląsku, wydając dla ewangelików "Postyllę" Grzegorza z Żarnowca (1864) oraz "Kazania" Mikołaja Reja (1883). W Cieszynie był założycielem "Nowego Czasu" i  "Przeglądu Rolniczego" (od 1877). Napisał książkę o przemyśle wełnianym w Bielsku, był założycielem Powszechnego Szpitala Parafii Ewangelickiej w  Cieszynie. Zmarł 29 marca 1909 roku. W Bielsku pracował w latach 1859-1876.

Schur Ferdynand, dr h. c., urodzony w Wiedniu 14 marca 1839, po studiach był pastorem w Brnie i dyrektorem tamtejszej szkoły głównej. Członek Naczelnej Rady Kościelnej i  sekretarz generalny Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa w  Wiedniu. Stał na czele komitetu założycieli Teatru Miejskiego w Bielsku. Zmarł 28 marca 1909 roku, w dzień przed zgonem sup. Haasego, w Wiedniu. (B. Zioń s. 135, Zarys dziejów Bielska - Zahradnik). W Bielsku w latach 1876-1894.

Fritsche Herman Jerzy, dr h. c., urodzony w roku 1864 w  Bielsku w latach 1872-1874 był wikariuszem w Białej, potem katechetą w Cieszynie (1874-1883). Po krótkiej służbie w  Bielsku odszedł na samodzielne stanowisko proboszcza w  Białej, gdzie umarł w roku 1924, będąc od roku 1908 superintendentem zachodnio-galicyjskim. W Bielsku w latach 1883-1885.

Modl Marcin, urodzony w Mitterdorfie w Austrii, po studiach był pastorem w Tressdorfie i Zlan. Jako kronikarz napisał kilka przyczynków do dziejów zboru bielskiego. Jako rdzenny Austriak nie znał języka polskiego, ale zawsze i  wszędzie najszczerzej popierał Polaków. W Bielsku w latach 1886-1914.

Schmidt Artur, urodzony w Cieszynie w roku 1866, studia odbył w Wiedniu, Jenie i Krakowie. Po ordynacji był wikariuszem w Opawie, potem pastorem w Jabłońcu. Będąc na stanowisku w Bielsku, zastępował od roku 1910 superintendenta. Był jednym z inicjatorów Muzeum Miejskiego w Bielsku. W Bielsku w  latach 1894-1923.

Wagner Ryszard Ernest, doktor filozofii, urodzony w  Skoczowie 5 marca 1883. Studiował w Wiedniu, Berlinie i  Strasburgu, wikariat odbył w Baden koło Wiednia i w Białej. Zasłużył się jako sumienny historyk Kościoła ziemi bielskiej, gromadząc i wydając stare kroniki oraz uzupełniając je nowymi przyczynkami w zbiorze "Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika". Był proboszczem 31 lat. Zmarł 5 sierpnia 1945.

Karzel Paweł, urodzony 21 listopada 1893 w Hermanicach koło Ustronia. Był proboszczem w Bielsku od 1924 do stycznia 1945 roku. Był dobrym kaznodzieją i duszpasterzem, który całym sercem opiekował się biedną ludnością Bielska, szczególnie polską w czasie okupacji. Zmarł 22 lipca 1969 roku w Schurfling nad jeziorem Attersee jako senior. (Biel. Ev. Rundbfief Nr 38).

Wegert Adam Piotr (od 1945) urodzony w Gostyninie 8 września 1910, studia odbył na Wydziale Teologii Ewangelickiej UW. Po ordynacji był wikariuszem w Krakowie (1934), potem katechetą w Bielsku (1935-1939). Po okupacji administrował zborami w Starym Bielsku i Bielsku oraz Czechowicach-Dziedzicach (1945-1967), następnie (1945-1949) tylko w Bielsku. W roku 1949 został wybrany proboszczem. Od roku 1957 był seniorem Diecezji Cieszyńskiej. Był piętnastym proboszczem parafii bielskiej. Zmarł 26.IV.1981 r.

Prócz wymienionych powyżej pierwszych pastorów (proboszczów) służyli zborowi jako wikariusze:

Krzywoń Andrzej (1866-1868), urodzony w Trzycieżu, późniejszy pastor w Międzyrzeczu i Skoczowie oraz senior i  superintendent morawsko-śląski. Umarł w roku 1911. Grafl Emil (1868), (urodzony w Białej), odszedł na stanowisko pastora do Lwowa,gdzie został seniorem dystryktu środkowo-galicyjskiego i zastępcą superintendenta. Umarł w czasie odprawiania nabożeństwa w  roku 1901.

Michejda Franciszek (1871-1872), urodzony w  Olbrachcicach. Po wikariacie bielskim był pastorem w  Brygidowie, potem w Nawsiu, gdzie został obrany.seniorem (1920). Był redaktorem "Przyjaciela Ludu", "Rolnika Szląskiego" i "Przeglądu Politycznego" oraz autorem szeregu drobniejszych opracowań politycznych, narodowych i społecznych. Był prezesem Towarzystwa Oświaty Ludowej.

Czerny Rudolf (1913), urodzony w Debreczynie na Węgrzech. Był katechetą w szkołach bielskich. Umarł w Wiedniu w roku 1952.

Porwał Bruno (1923), urodzony w Bielsku. Po wikariacie odszedł do Białej, gdzie był proboszczem od 1924 do 1958 roku, wyjechał zagranicę. Był szczególnie lubiany przez swój zbór. Utalentowany muzyk-pianista i rysownik, oryginalny w  myślach swoich kaznodzieja. Mikler Erwin (1938-1940), urodzony w Bielsku. Wikariusz w Bielsku, później pastor w Międzyrzeczu (1941-1945).

Kubaczka Jerzy (1938-1940), urodzony w Błędowicach. Po ordynacji był katechetą w polskich szkołach w Bielsku. Powołany do wojska w czasie okupacji - zaginął.

W okresie powojennym służyli zborowi jako wikariusze:

Bruell Tomasz, późniejszy duszpasterz misyjny w Cieszynie. Zmarł w 2011r.

Lukas Marcin, późniejszy proboszcz w Wodzisławiu. Zmarł w 2005r.

Szarek Jan, 1960-1970 proboszcz w Giżycku, a od roku 1970 wikariusz senioralny w Bielsku, następnie proboszcz, i  od 1980 r. senior Diecezji Cieszyńskiej, a następnie Biskup Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP.

Katechetami w szkołach bielskich w ostatnim półwieczu byli:

Krzywoń Brunon (1903-1927), syn superintendenta Andrzeja Krzywonia. Po wikariacie w Igławie (Morawy) i Białej objął stanowisko nauczyciela religii w niemieckich szkołach w  Bielsku. Po dziesięcioletnim wypoczynku objął dyrekturę miejscowego seminarium nauczycielskiego. Zmarł w roku 1945. Czerny Rudolf (1913), wymieniony poprzednio.

Harlfinger Jan (1918- 1941). Po studiach był pastorem w  Frywałdzie, potem nauczycielem religii w szkołach średnich w  Bielsku. Zmarł w roku 1941.

Christ Fryderyk, w latach 1910-1939 nauczyciel religii w miejscowych szkołach powszechnych. Zmarł w roku 1967 w Halle.

Kubaczka Otton (1927-1931) prowadził naukę religii w  polskich szkołach w Bielsku, potem objął stanowisko proboszcza w Goleszowie, gdzie umarł w roku 1959. Kubaczka Jerzy, wymieniony poprzednio. Wegert Adam Piotr, wymieniony poprzednio.